Privacy

Privacy Verklaring gericht aan de particulieren of rechtspersonen houder van een gebruikslicentie voor de « Bel Me Niet Meer Lijst » en onze aan public relations
 

De verwerking van persoonsgegevens (hierna “gegevens”) gebeurt door DNCM vzw. De verwerking is onderworpen aan de Belgische wetgeving, meerbepaald  de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en bijhorende uitvoeringsbesluiten en vanaf 25 mei 2018 aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna genoemd “ de privacywetgeving”).

Verantwoordelijke voor de verwerking :
DNCM vzw
Adres: Z.1 Research Park 120, 1731 Zellik
Ondernemingsnummer:  0631.775.252
Tél : 078-77 00 12
Email : [email protected]
Data Protection Officer : [email protected]

Tot wie is deze privacy verklaring gericht :
Deze privacy verklaring is van toepassing op alle personen die rechtstreeks of via toedoen van hun bedrijf een gebruikslicentie op de « Bel-Me-Niet-Meer-LIjst » (« de licentie ») wensen aan te kopen,  houder zijn of geweest zijn van de licentie of ons om informatie vragen.

Deze privacy verklaring richt zich eveneens tot de personen die in onze database zijn opgenomen als een van onze public relations.

Categorieën van verwerkte gegevens :  
Afhankelijk van de relatie die wij met u hebben, kunnen wij de volgende categorieën van gegevens verwerken :

 • Naam, voornaam, geslacht, taal, functie
 • Adres, Telefoonnumer vast en/of mobiel, Email
 • Informatie betreffende uw bedrijf : Adres, Telefoonnumer vast en/of mobiel, Email, BTW- en ondernemingsnummer, actitiveit (KMO, service provider, …)
 • Informatie betreffende uw licentie(s)
 • betalingshistoriek
 • Uw login en paswoord
 • De datum van uw inschrijving en van toekenning van uw licentie(s)
 • De datum waarop uw wijzigingen hebt aangebracht aan uw account en de wijzigingen
 •  
  Informatie afkomstig van derden
  Wij kunnen eveneens informatie inzamelen die op u betrekking heeft inzamelen en afkomstig is van externe databases (bv via de Kruispuntbank der Ondernemingen of via commerciële partners) om uw gegevens te actualiseren.
   
  Gebruik van uw gegevens en rechtsgrond :

 • Personen die rechtstreeks of via hun bedrijf een gebruikslicentie op de « Bel-Me-Niet-Meer-LIjst » (« de licentie ») wensen aan te kopen, houder zijn of geweest zijn van een  licentie of ons om informatie vragen.
 • Met uw toestemming (rechtsgrond: art. 6a. van de privacywetgeving) worden uw gegevens door ons opgeslagen en verwerkt voor de volgende doelstelingen:

 • Om uw vragen te beantwoorden via onze website of via elk ander kanaal
 • U kan uw toestemming op elk moment terug intrekken door ons te contacteren via de procedure uiteengezet in de rubriek « uw rechten uitoefenen »

  Voor de uitvoering van uw licentieovereenkomst (rechtsgrond: art. 6b van de privacywetgeving) worden uw gegevens door ons opgeslagen en verwerkt voor de volgende doelstelingen:

  • Voor het algemeen beheer van uw licentie
  • Voor boekhoudkundige doeleinden en invordering van schuldvordering
  • Wanneer wij over een gerechtvaardigd belang beschikken. Bepaalde verwerkingen van uw gegevens zijn immers noodzakelijk voor de realisatie van onze activiteiten (rechtsgrond: art. 6f. van de privacywetgeving). In dergelijk geval verzamelen en verwerken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u te contacteren in het kader van marktstudies
  • Om onze website of onze mobile apps aan te passen naargelang de voorkeuren van onze bezoekers, klanten of prospecten
  • Om fraude en misbruik te voorkomen en te bestrijden, voor het beheer van geschillen en juridische procedures
  • Om te voldoen aan de wettelijke  verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c. van de privacy wetgeving) worden uw gegevens door ons opgeslagen en verwerkt voor de volgende doelstelingen:
   Rechtsgrond:
   artikelen VI.111 tot 115 Wetboek van Economisch recht (of artikelen XIV.78 tot 82 indien u een vrij beroep uitoefent) en Koninklijk Besluit van 12 mei 2015 besluit tot vaststelling van de erkenningscriteria van de vereniging of organisatie bedoeld in de artikelen VI.114 en XIV.81 van het Wetboek van economisch recht

  • Teneinde u te contacteren om u de wettelijke verplichtingen hierboven vermeld in herinnering te brengen
  • b) Public Relations
  • Met uw toestemming (rechtsgrond: art. 6a. van de privacywetgeving) worden uw gegevens door ons opgeslagen en verwerkt voor de volgende doelstelingen:

   • Om uw vragen te beantwoorden via onze website of via elk ander kanaal
   • U kan uw toestemming op elk moment terug intrekken door ons te contacteren via de procedure uiteengezet in de rubriek «  uw rechten uitoefenen ».

    Wanneer wij over een gerechtvaardigd belang beschikken, in het kader van de visibiliteit van DNCM ten aanzien van onze public relations (rechtsgrond: art. 6f. van de privacywetgeving). In dergelijk geval verzamelen en verwerken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:

   • Teneinde u onze persberichten of andere nuttige informatie betreffende DNCM toe te sturen
   • Teneinde u te contacteren in het kader van aanvragen verstuurd naar de bevoegde juridische instanties
   • Overdracht van uw gegevens aan derden :
    Uw gegevens kunnen aan derden worden overgedragen in de volgende gevallen :

   • Personen die rechtstreeks of via hun bedrijf een licentie op de « Bel-Me-Niet-Meer-LIjst » (« de licentie ») wensen aan te kopen, houder zijn of geweest zijn van een  licentie of ons om informatie vragen
   • Aan onze verwerkers: voor de uitvoering van prestaties in onze naam en voor onze rekening (bv. call centers, IT providers, clouds, …) en enkel volgens onze instructies
   • Aan de bevoegde juridische instanties zodat zij de naleving van bovenvermelde wettelijke bepalingen kunnen nagaan
   • Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

    Uw gegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Unie.

    Bewaringstermijn van uw gegevens :
    Gegevens van prospecten worden in onze database bewaard tot drie jaar na de registratie ervan.

    Indien u houder bent of geweest van de licentie worden uw gegevens bewaard tot zeven jaar na het verstrijken van uw licentie. Elke hernieuwing van de licentie doet de bewaringstermijn opnieuw van start gaan.

    Deze bewaringstermijn is niet van toepassing indien u nog een openstaande schuld heeft bij DNCM. In dergelijk geval worden uw gegevens bewaard zolang deze openstaande schuld niet volledig werd betaald.

    Gegevens van Public Relations worden in onze database bewaard zolang de persoon de functie uitoefent waarvoor diens gegevens werden opgenomen in onze database.

    Beveiliging van uw gegevens :
    Wij nemen de geschikte en nodige technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van uw privacy, en in het bijzonder om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van de gegevens te verhinderen.

    Onze personeelsleden die toegang hebben tot persoonsgegevens worden opgeleid om om te gaan met gegevens die bij wet beschermd zijn en enkel onze medewerkers die noodzakelijk over die toegang moeten beschikken om hun opdracht te kunnen uitvoeren, krijgen toegang tot uw persoonsgegevens.

    Beschrijving van uw rechten en procedure om uw rechten uit te oefenen :

    Uw recht op toegang en verbetering 
    U hebt recht op toegang tot uw gegevens opgenomen in ons bestand.
    U hebt eveneens het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen

    Uw recht op verzet
    U hebt het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw specifieke omstandigheden in alle gevallen waar wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang (zie hoger).

    Uw recht om vergeten te worden
    U hebt het recht te verzoeken dat uw gegevens volledig worden verwijderd uit onze database in de gevallen bedoeld in de wet

    Uw recht op beperking van de verwerking
    In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. In dit geval gebruiken we uw persoonsgegevens niet meer totdat het geschil opgelost is.

    Uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens
    Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld. In dergelijk geval dragen wij uw gegevens over aan de bestemmeling die door u wordt aangeduid.

    Uitoefening van uw rechten:
    U dient uw rechten schriftelijk uit te oefenen. Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken ons een bewijs van uw identiteit voor te leggen (om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere personen).

    U kan uw aanvraag richten naar volgend adres:
    DNCM asbl
    Z.1 Research Park 120
    1731 Zellik

    Als u ons uw aanvraag per e-mail stuurt, zullen wij - behoudens u ons daartoe andere instructies zou geven - deze ook per e-mail beantwoorden.

    Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, wordt uw aanvraag verwerkt binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het moment dat we in het bezit zijn van alle elementen die nodig zijn voor de behandeling ervan. Indien uw aanvraag complex is, kan deze periode eventueel met maximaal twee maanden verlengd worden, maar in dergelijk geval zullen wij u hierover vooraf informeren.

    Voor meer informatie over onze privacyverklaring of indien u klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u rechtstreeks contact opnemen met onze Data Protection Officer via volgend email adres [email protected] of schriftelijk via volgend adres:
    DNCM asbl
    Z.1 Research Park 120
    1731 Zellik

    U kan zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per e-mail gericht aan [email protected]